فیلم «نیمه بیوه» محصول ۲۰۱۶، داستان زندگی زنی کشمیری است که همسر او توسط نیروهای امنیتی هند ربوده می شود.
نیمه بیوه، گروهی از زنان کشمیری هستند که در اشغال ۷۰ساله کشمیر، همسران آنها توسط نیروهای امنیتی دولت هندوستان ربوده شده است و سرنوشت نامعلومی دارند. آمارهای متفاوتی از افراد مفقود الاثر وجود دارد. در آمار سال ۲۰۱۶، حدود ده هزار مفقودالاثر گزارش شده است