فریادهای آزادی خواهانه مردم قبل از تشییع جنازه یکی از مبارزان که در نبرد مسلحانه نیروهای دولتی سرینگر کشته شد. در درگیری های مرداد 96 شهر سرینگر سه مبارز کشمیری شهید شدند.

*بخشی از بیانات رهبر انقلاب اسلامی ایران در طرح مساله کشمیر در اجلاس بین المجالس اسلامی در 26 دی 1396:
باید در مسائل اساسی دنیای اسلام صریح سخن گفت زیرا با صراحت، می توان جریان سازی کرد و در افکار عمومی مردم و نخبگان جهان تأثیرگذار بود