اضطراب دختر بچه های کشمیری در مقابل نیروهای نظامی هند در روزهای منع رفت و ‌آمد در ناحیه شوپیان
 ۴غیر نظامی ناحیه شوپیان کشمیر  در تاریخ ۴مارس ۲۰۱۸ توسط نیروهای نظامی هند کشته شدند.