مسلمانان کشمیری شرکت کننده در نماز جمعه در شهر قدیمی سرینگر (سرینگار)
 در کشمیر شیعیان و اهل سنت به راحتی در اجتماعات یکدیگر شرکت می کنند حتی پشت سر یکدیگر نماز می گذارند.