جشنواره چنار۲۰۱۸ در کنار دریاچه دال...
ارتش هند از دانش آموزان کشمیری می خواهد که در مورد موضوعات مختلف نقاشی بکشند. بعد از این درخواست، دانش آموزان نقاشی هایی از سیاست گذاری اشتباه هند نسبت به مساله کشمیر را نمایش می دهند و در بعضی از نقاشی ها نتیجه موضع گیری نادرست هند و پاکستان به تصویر کشیده شده است.
باعث شرمساری و ننگ یک دولت است که باعث رنج و عذاب هفتاد ساله مردم یک سرزمین شده است...