شلیک گلوله توسط نیروهای امنیتی هند و پلیس به غیر نظامیان معترض در مراسم خاکسپاری امروز