در درگیری های مسلحانه دیروز بین ارتش و نیروهای مسلح کشمیری پنج نفر کشته شدند.
درگیری ها در دو منطقه جداگانه اتفاق افتاد و کشته شدگان نظامی شامل سه مبارز مسلح و یک نیروی ارتش هند بودند. کشته شدن محمد سلیم ملک غیر نظامی، خشم مردم را شعله ور کرد و در حالی که جسد او را به سمت عیدگاه شهر سرینگر برای تشییع می بردند و شعار آزادی سر می دادند مورد حمله نیروهای امنیتی قرار گرفتند. نیروهای امنیتی مخالف هر گونه اعتراضات ضد هندی هستند و مردم را با گلوله های ساچمه ای مورد حمله قرار دادند که موجب زخمی شدن تعدادی از مردم شدند