جوان ۲۴ ساله غیر نظامی یکی از شهدای امروز است که توسط نیروهای امنیتی هند به شهادت رسید. مردم معترض به کشتار جوانانشان، پیکر او را به سمت محل عیدگاه شهر سرینگر بردند که این اعتراض سبب درگیری با نیروهای امنیتی شد.