در پی درگیری های امروز صبح در حومه شهر سرینگر که بین نیروهای امنیتی هند و مبارزین مسلح کشمیری رخ داده است. علاوه بر کشته شدن یک مبارز مسلح، یک غیر نظامی به شهادت رسید. در این درگیری ها یک نیروی ارتش نیز کشته شد.
دولت برای خنثی سازی هر گونه اعتراضات مردمی به این کشتارها، بعضی از خدمات از جمله خدمات اینترنت شهر سرینگر و مناطق مجاور و هم چنین خدمات قطار را در دره کشمیر به حالت تعلیق در آورده است