مسلمان کشمیری در حال دعا و نیایش در مجموعه ای آموزشی در شهر سرینگر کشمیر

اسلام در قرن اوّل هجری به سرزمین کشمیر وارد شد. و گسترش آن توسط مبلغ ایرانی سید علی همدانی انجام شد وی با فعالیتهای تبلیغی خود، اسلام را در این ناحیه دین اکثریت مردم نمود. میر سید علی همدانی با 700 تن از یاران، شاگردان و پیروانش که غالبا از سادات، مشاهیر و عرفا بوده اند به کشمیر می رود و در آنجا نفوذ زیادی بدست می آورد، جمعی از همراهانش در این سرزمین سکونت گزیدند که امروزه غالب سادات کشمیر از بازماندگان و یاران با همّت سید علی همدانی می باشند