نگاه زن از آوار ساختمان تخریب شده در جنگ مسلحانه بین مبارزان کشمیری و نیروهای نظامی هند در حومه بالهاما شهر سرینگر

در درگیری های ۲۵اسفند۹۶ بین مبارزان و نیروهای هند، سه مبارز کشمیری کشته شد و چند خانه مسکونی ویران شد. از جمله خانه مدهوش بلهمی شاعر مشهور کشمیری در این درگیری ویران شد و آثار ۴۰ساله شعر و ادبیات او از بین رفت.