امروز دوشنبه ۲۱ اسفند:
جوانی توسط نیروهای نظامی هند در ایالت صوره سرینگر شهید شد. این شهید دانشجوی مهندسی بود و امروز هزاران نفر از مردم کشمیر در تشییع جنازه او شرکت کردند و شعار هایی بر ضد کشتار و غارت نیروهای اشغالگر هند می دادند.


telegram @kashmirvoice