آرشیو:
 شعار آزادی خواهانه مردم شمال کشمیر در تشییع جنازه فرهات احمد دار، جوان غیرنظامی که توسط پلیس هند کشته شد.