اشغالگری_یعنی...
هند با پیاده کردن ارتش خود در کشمیر در ۲۷ اکتبر ۱۹۴۷ و با نادیده گرفتن طرح های بین المللی  بر خلا ف خواست های کشمیری ها این ایالت را اشغال نمود. مردم کشمیر از روز اول اشغال غیر قانونی را نپذیرفتند و از آن موقع مشغول مبارزه هستند.