راه رفتن در جاده های پوشیده از برف

منطقه گلمرگ کشمیر به علت پوشیدگی از برف و به خاطر داشتن کوه های بلند و برفی بهشت برفی کشمیر می نامند.

#صدای_کشمیر

کانال تلگرام👈kashmirvoice@